Welkom bijJBA Databank

Armoede, Economische ontwikkeling en Welvaart

De drijvende kracht in de economie is de mens. Vanzelf gaat alleen de zon op. Maar de mens is niet de enige productiefactor; ook mest draagt bij aan de groei van de aardappelen.

Economie is de wetenschap van het kiezen: WAT, HOE en VOOR WIE? Welke schaarse goederen en diensten? Op welke wijze te produceren? En geld is het ruilmiddel. Producten kopen voor geld wat je krijgt (voor niks, van wie?) of verdient (waarmee?). Het laatste betreft het beschikbaar stellen, feitelijk het verkopen van een of meer productiefactoren.

Economie gaat ons allen aan. Wij allemaal zijn deel van de maatschappij en economie gaat over de vitale problemen van gisteren, vandaag en morgen. De theoretische economie moet iets bijbrengen, wegwijs maken, zicht bieden op de belangrijke onderwerpen waarover dagelijks gedebatteerd wordt in de pers en in het parlement. Want ‘de nieuwe economie’ waarover herhaaldelijk wordt gepraat door zoveel mensen, zal steeds blijken niet zo nieuw te zijn. Het werd al eerder vertoond. Zelfs geen beurskrach op Wall Street kan het halen bij het wrange einde van de Hollandse tulpenmanie in de 17e eeuw. Als iets niet helder is, dan moet het verder worden onderzocht. Wantrouw plausibel klinkende verhalen. Bedenk, waar geen bewijs is, is letterlijk geen wetenschap.

Geld KOST Geld

Gepresenteerd worden enkele formules met behulp waarvan zuiver gerekend kan worden met geld. Ten behoeve van bijvoorbeeld het bepalen van integrale kostprijzen, de echte opbrengsten van obligaties en de echte kosten van hypotheekleningen. Ook kunnen daarmee de opgaven worden opgelost zoals die normaliter gesteld worden bij tentamens en examens in allerlei onderwijsvormen tot en met het hbo en de universiteit.

In de kostprijs van een vlucht per vliegtuig van Amsterdam naar Parijs zitten arbeidsuren van onder anderen cabine- en cockpitpersoneel, verbruikte liters kerosine, afschrijvingskosten van het vliegtuig, enzovoorts en bij dit alles zit bijbehorende rente. Dat laatste is van Amsterdam naar Parijs anders dan van Amsterdam naar Wenen. Net zo goed als de arbeidsuren en de liters kerosine anders zijn, op elk traject. Als het goed is, zit het allemaal in de prijs van het ticket. Zo niet, als er niet goed gerekend wordt, wordt ten slotte alles afhankelijk van de omstandigheden. ‘Men regeert niet langer, men wordt geregeerd’.

PRESERVATION OF VALUE

Hebben en houden wat we hadden en het overschot is winst. Een zoektocht naar het ultieme winstbepalingsstelsel. Want waar het op meten aankomt, is er geen wezenlijk verschil tussen de winst in een onderneming en de radio-activiteit ergens in de lucht of het dioxine-gehalte in een hoeveelheid melk. De winst als zodanig bestaat. Bij het meten kunnen we er alleen maar meer of minder ver naast komen te zitten.

Het gaat om de enig juiste, interne of bedrijfseconomische jaarrekening.

De fiscale en de externe verslaggeving gaan door uiteenlopende wet- en regelgeving in elk land anders. Er is veel over te doen. De belangen lopen ook uiteen. Het hoeft niemand te verbazen dus, zoveel hoofden zoveel zinnen.

Wie bestuurslid is van een onderneming of winstverantwoordelijk onderdeel ervan, moet weten wat de aanwezige waarde is en de toegevoegde waarde, dus het vermogen V alsmede de winst W. Het rendement R = W / V moet gekend zijn. Met een zekere betrouwbaarheid, binnen een nauwkeurigheidsmarge, onder bepaalde vooronderstellingen. Om te kúnnen besturen.

Handleiding Winstbepaling

De in PRESERVATION OF VALUE (ISBN 9073397049) gepresenteerde methodiek ter bepaling van de winst is waarde-vrij. Men kan naar believen elke waarde invullen. Fiscale waarden of op basis van aangepast historische kosten, dan wel vervangingswaarden, wat men maar wil. Uiteraard verkrijgt men de echte winst alleen na invulling van echte waarden en normen.

Er zijn complexe situaties denkbaar waarin meer vragen gesteld en beantwoord moeten worden (op zoek naar de echte waarden en normen) om de winst te kunnen bepalen dan de hier gegeven 10 vragen. Maar een heleboel vraagstukken zijn met behulp van deze Handleiding Winstbepaling wel simpel op te lossen.

Na enige oefening is zelfs deze Handleiding Winstbepaling met de 10-vragenlijst niet meer nodig. Volstaan kan worden met twee eenvoudige rekenschema’s: een voor de bedrijfseconomische winst en een voor de fiscale winst, zie pagina 22 en 23 van deze brochure.

“Tien bedrijfseconomen kunnen ten aanzien van de winst over een bepaald jaar van een onderneming tot tien verschillende antwoorden komen en ze kunnen allemaal gelijk hebben (de Boer, Brouwers, Koetzier, p. 406).” Een gotspe. Het maakt de bedrijfseconomie tot een farce.

Waardenloze Winstmeting

Ook de pers is uitvoerig geïnformeerd met name het ANP, De Volkskrant, Het Financieele Dagblad en Vrij Nederland evenals hier te lande de redacties van ESB, TBA en MAB, de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Twente, Nijenrode University, het RIBES, het Limperg Instituut, de KNAW en in het buitenland onder meer De Vlerick school voor management, Cambridge University en de redacties van The Economist, The European Accounting Review en van Harvard Business Review. Op ruime schaal zijn presentexemplaren van diverse publicaties verspreid, in binnen- en buitenland. Een muur van ongeloof is nog voorstelbaar maar men zal toch minstens bereid moeten zijn tot debat; ik heb genoeg aangedragen, het staat allemaal opgetekend in ISBN-geregistreerde uitgaven en er ligt geen woord inhoudelijke kritiek. Ik claim een wetenschappelijke doorbraak.

The Profit Formula® is het ei van Columbus inzake winstbepaling. Daarmee kan iedereen bijvoorbeeld SPD- en NIVRA-examenopgaven (tegenwoordig KNBA) moeiteloos oplossen. De wetenschappelijke vooruitgang mag niet worden geblokkeerd. Dat kán op den duur ook niet. Wie dat poogt te doen blameert zichzelf. Kortzichtigheid mag geen troef zijn noch eigenwijsheid, onkunde en ongeïnteresseerdheid. Innoverend bezig zijn en een open oog en oor hebben voor nieuws.